مقالات


  • مهر ۲۲, ۱۳۹۶
  • تومور پلک تومور وسیع پلک پایین با درگیر شصت درصد حاشیه پلک و تارس بافت تومورال با حاشیه مناسب به صورت تمام ضخامت برداشته شد. سپس پلک با چرخاندن فلپ تنزل از قسمت تمپورال به طور کامل بازسازی شد:

  • مهر ۲۲, ۱۳۹۶
  • خانمی با پروپتوز یا بیرون زدگی تدریجی چشم راست توده بسیار بزرگ عروقی که باعث رانده شدن عصب بینایی به یک سمت شده بود و کره چشم را به سمت جلو جابجا کرده بود. با استفاده از برش پشت پلک از طریق ملتحمه در فورنیکس تحتانی وارد کاسه چشم شده و با آزاد کردن چسبندگیهای[.....]

  • مهر ۱۵, ۱۳۹۶
  • جراحی تومور پلک پایین خانم ٨۴ ساله با تومور وسیع پلک پایین با درگیری حاشیه پلک و تارس و گسترش به مجرای اشکی بافت تومورال با حاشیه ۴ میلیمتر به صورت تمام ضخامت برداشته شد. سپس پلک با چرخاندن فلپ از قسمت تمپورال به طور کامل بازسازی شد. کانتوپلاستی مدیال و لترال برای بیمار انجام[.....]

  • مهر ۸, ۱۳۹۶
  • تومور اربیت تومور بزرگی در پشت کره چشم که باعث فشار به چشم و عصب بینایی و کاهش دید شده بود.خوشبختانه پس از دسترسی از طریق برش پشت پلک و یافتن تومور، پس از آزاد کردن تمام چسبندگیها تومور بدون هیچ گونه عارضه و اثری روی بینایی خارج گردید.

  • مهر ۴, ۱۳۹۶
  • جراحی تومور اربیت ( orbital tumor ) خانم ٢٣ ساله با پروپتوز چشم راست و جابجایی کره چشم به سمت پایین و حالت پف آلود پلک بالا در سی تی اسکن بیمار توموری با گسترش به بافت استخوانی کاسه چشم به سمت مغز دیده می شود که باعث خوردگی بافت استخوان شده است. بعد از[.....]

  • مهر ۳, ۱۳۹۶
  • نقص مادرزادی در تشکیل ساختارهای خط وسط صورت آقای ٢٢ ساله با نقص مادرزادی در تشکیل ساختارهای خط وسط صورت بدنبال یک سندرم ژنتیکی که باعث شکاف کام ناقص در بیمار شده است. متأسفانه در مراحل تکامل جنینی چشم راست بیمار نیز تشکیل نشده است و ساختاری بدوی در کاسه چشم به جای چشم وجود[.....]

  • مهر ۲, ۱۳۹۶
  • توده لیپودرمویید توده لیپودرمویید بسیار نادر که نزدیک به ٣۶٠ درجه از دور کره چشم را درگیر کرده بود توده ای که در قسمت سوپرانازال بود بدلیل افتادگی پلک بیمار و نیاز به اصلاح همزمان، از طریق برش شکاف پلکی خارج شد و افتادگی پلک بیمار نیز با سچور مجدد عضله لواتور روی تارس اصلاح[.....]

  • شهریور ۳۰, ۱۳۹۶
  • توده درموئید مادرزادی کودک هشت ماهه ای با توده درموئید مادرزادی در قسمت کانتوس مدیال یا گوشه داخلی چشم راست بعد از برش حدود یک سانتیمتر در محل شیار پلکی، دایسکشن عضله اربیکولاریس انجام شد و به توده که به پریوست استخوان در محل سچور فرونتو نازال متصل بود دسترسی پیدا شد و با آزادسازی[.....]

  • شهریور ۲۹, ۱۳۹۶
  • تومور لیپودرموئید دختر خانم ١٣ ساله با تومور لیپودرموئید زیر ملتحمه در ناحیه کانتوس خارجی که ساختارهای مو و پوست به طور نابجا در بافت تومور دیده می شود. با برش ملتحمه و دایسکشن بافت زیر ملتحمه بافت توموربه طور کامل با حفظ ملتحمه آزاد شد. پس از خارج سازی کامل تومور، ملتحمه بخیه شد:

  • شهریور ۲۷, ۱۳۹۶
  • کارگذاری پروتز چشم بیماری با سابقه نوروفیبروماتوز با عدم تشکیل بال بزرگ اسفنوئید که قبلا تحت بازسازی کاسه چشم قرار گرفته بود . بدلیل جابجایی مغز به سمت جلو و فشار آوردن آن بر روی کره چشم، چشم به سمت پایین جابجا شده بود. برای اصلاح جابجایی کره چشم به سمت پایین کف کاسه چشم[.....]

  • شهریور ۲۷, ۱۳۹۶
  • جراحی کلوبوم مادرزادی کودک چهل روزه با کلوبوم مادرزادی یا عدم تشکیل قسمتی از پلک بالا در سمت چپ که چشم باز می ماند و قرنیه در معرض خشک شدن بود پس از برداشتن قسمت تشکیل نیافته پلک که حاشیه نامنظمی داشت به صورت تمام ضخامت، ابتدا قسمت غضروفی پلک و سپس لبه پلک و[.....]

  • شهریور ۲۳, ۱۳۹۶
  • تومور اربیت آقای ۴۵ ساله با تومور بزرگ سقف کاسه چشم که باعث رانده شدن کره چشم به سمت پایین شده بود. بیمار سابقه مولتیپل میلوم که یکی از انواع سرطانهای خون است داشتند و قبلا هم تحت پیوندمغز استخوان قرار گرفتن بودند. پس از برش شکاف پلکی کل تومور تا حد امکان خارج شد.[.....]

  • شهریور ۲۲, ۱۳۹۶
  • تومور چشم کودک پنج ماهه با بیرون زدگی چشم راست با فشار به عصب بینایی پس از برش ملتحمه و از طریق پشت پلک و دسترسی به تومور، تومور به طور کامل برداشته شد و قسمت کیستیک که عمده تومور را تشکیل میداد و به صورت تخلیه مایع در فیلم دیده میشود کامل خارج گردید[.....]

  • شهریور ۲۰, ۱۳۹۶
  • تومور بزرگ کاسه چشم تومور بزرگ کاسه چشم بالای کره چشم که در سرتاسر عمق کاسه چشم تا نزدیک مغز گسترش پیدا کرده بود و منجر به بیرون زدگی چشم و پتوز( افتادگی پلک) و محدودیت حرکت چشم راست شده بود. با توجه به اینکه ماهیت تومور نامشخص بود، جهت تهیه بیوپسی از تومور برش[.....]

  • شهریور ۲۰, ۱۳۹۶
  • بیرون زدگی ناگهانی چشم آقای ۵٢ ساله با بیرون زدگی ناگهانی چشم چپ از سه روز قبل که دچار کاهش شدید دید، و محدودیت حرکت شده بود. در تصویر سی تی اسکن دانسیته دوگانه دیده میشود که به نفع هماتوم کف اربیت است. پس از برش ملتحمه و ورود به کاسه چشم خون تیره رنگ[.....]

  • شهریور ۱۶, ۱۳۹۶
  • تومور های متعدد همانژیوم کاورنوس آقای هشتادو یک ساله با تومورهای متعدد همانژیوم کاورنوس در کاسه چشم از پانزده سال قبل، که متأسفانه به علت بزرگی تومورها و فشار طولانی مدت روی عصب بینایی سبب از بین رفتن دید بیمار شده بود. پس از برش پشت پلک، ابتدا تومور کوچکتر که به اندازه کره چشم[.....]

  • شهریور ۱۲, ۱۳۹۶
  • تومور اربیت تومور بزرگ در مجاورت دیواره داخلی اربیت چپ که باعث رانده شدن کره چشم و محتویات اربیت به سمت جلو و خارج شده است. حالت پف ناقرینه در پلک بالا در سمت چپ مشهود است. از طریق برش ملتحمه در مسیر ترنس کارونکل وارد کاسه چشم شدیم و پس از دایسکشن بافت نرم[.....]

  • شهریور ۲, ۱۳۹۶
  • تومور بدخیم کودک نازنینی با عود و گسترش تومور بدخیم در کاسه چشم چپ در حین شیمی درمانی، که بدلیل اثر فشاری تومور روی کره چشم، چشم به سمت پایین رانده شده بود. جراحی خارج سازی تومور از طریق شیار پلکی انجام شد: