بازسازی همزمان ابرو ، پلک بالا و پلک تحتانی

بازسازی همزمان ابرو ، پلک بالا و پلک تحتانی

بازسازی همزمان ابرو ، پلک بالا و پلک تحتانی

تومور پلک

در برخی بیماران تومورهای پلکی چنان گسترش پیدا کرده اند که هر دو پلک بالا و پایین و گاها ابرو هم درگیر است. در چنین مواردی پس از برداشتن تومور جهت پیشگیری از باز ماندن چشم و زخم قرنیه پلک را بازسازی کرد. در این مورد ابتدا با فلپ های چرخشی مختلف پلک بازسازی می شود و سپس دو ماه بعد بازشده و پلک بالا و پایین ایجاد می شود:

 

109 بازدید

پاسخ دهید

We're glad you have chosen to leave a comment. Please keep in mind that comments are moderated according to our comment policy. Your email address is required but will not be published.