جراحی بازسازی شکستگی کاسه چشم

جراحی بازسازی شکستگی کاسه چشم

جراحی بازسازی شکستگی کاسه چشم

جراحی بازسازی شکستگی کاسه چشم بدنبال برخورد آرنج در حین بازی بسکتبال . پس از آزاد سازی بافتها که خوشبختانه یک جا آزاد شدند محل شکستگی با کارگذاری پروتز مخصوص بازسازی می شود.برخلاف باور قدیمی امروزه به این نتیجه رسیده ایم که هر چه فاصله بین زمان حادثه و جراحی کمتر باشد نتیجه جراحی و به ویژه عوارض آن بالاخص دوبینی کمتر خواهد بود:

 

109 بازدید

پاسخ دهید

We're glad you have chosen to leave a comment. Please keep in mind that comments are moderated according to our comment policy. Your email address is required but will not be published.