جراحی اصلاح پل بینی پهن

در برخی افراد پل بینی پهن بوده و سفیدی چشم در قسمت داخلی و خارجی بطور یکسان دیده نمی شود. در این موارد از تکنیک های خاصی استفاده می شود که این مشکل را حل می کند.