جراحی تومور بزرگ با چسبندگی به عصب بینایی در آقای ۵۴ ساله

جراحی تومور بزرگ با چسبندگی به عصب بینایی در آقای ۵۴ ساله

جراحی تومور بزرگ با چسبندگی به عصب بینایی در آقای ۵۴ ساله

تومور بزرگ با چسبندگی به عصب بینایی

تومور بزرگ با چسبندگی به عصب بینایی موجب بیرون زدگی کره چشم شده بود که در نگاه روبرو و بالا مشهود است؛ با برش ملتحمه در پشت پلک، چسبندگیهای بافتی توده عروقی به اطراف و به عصب آزاد شد و تومور به آرامی خارج شد. عملکرد عصب بینایی با بررسی سایز مردمک انجام شد. خوشبختانه بدون آسیب به دید بیمار تومور به طور کامل خارج شد و ملتحمه بیمار با یک سچور بسته شد:

109 بازدید

پاسخ دهید

We're glad you have chosen to leave a comment. Please keep in mind that comments are moderated according to our comment policy. Your email address is required but will not be published.