جراحی تومور لیپودرمویید بسیار نادر

جراحی تومور لیپودرمویید بسیار نادر

جراحی تومور لیپودرمویید بسیار نادر

توده لیپودرمویید

توده لیپودرمویید بسیار نادر که نزدیک به ٣۶٠ درجه از دور کره چشم را درگیر کرده بود
توده ای که در قسمت سوپرانازال بود بدلیل افتادگی پلک بیمار و نیاز به اصلاح همزمان، از طریق برش شکاف پلکی خارج شد و افتادگی پلک بیمار نیز با سچور مجدد عضله لواتور روی تارس اصلاح شد.
سپس برش تانژنشیال روی ملتحمه داده شد و تومور که قسمت سوپرولترال، لترال و اینفریور کره چشم را درگیر کرده بود برداشته شد و در نهایت ملتحمه بیمار بازسازی شد

109 بازدید

پاسخ دهید

We're glad you have chosen to leave a comment. Please keep in mind that comments are moderated according to our comment policy. Your email address is required but will not be published.