کودک هشت ماهه ای با توده درموئید مادرزادی

کودک هشت ماهه ای با توده درموئید مادرزادی

کودک هشت ماهه ای با توده درموئید مادرزادی

توده درموئید مادرزادی

کودک هشت ماهه ای با توده درموئید مادرزادی در قسمت کانتوس مدیال یا گوشه داخلی چشم راست بعد از برش حدود یک سانتیمتر در محل شیار پلکی، دایسکشن عضله اربیکولاریس انجام شد و به توده که به پریوست استخوان در محل سچور فرونتو نازال متصل بود دسترسی پیدا شد و با آزادسازی تومور از چسبندگی های اطراف بخصوص چسبندگی هایی که به استخوان زیرین داشت، تومور به طور کامل خارج شد و در آخر محل برش نیز بخیه شد.

109 بازدید

پاسخ دهید

We're glad you have chosen to leave a comment. Please keep in mind that comments are moderated according to our comment policy. Your email address is required but will not be published.