جراحی تومور لیپودرموئید در دختر ۱۳ ساله

جراحی تومور لیپودرموئید در دختر ۱۳ ساله

جراحی تومور لیپودرموئید در دختر ۱۳ ساله

تومور لیپودرموئید

دختر خانم ١٣ ساله با تومور لیپودرموئید زیر ملتحمه در ناحیه کانتوس خارجی که ساختارهای مو و پوست به طور نابجا در بافت تومور دیده می شود. با برش ملتحمه و دایسکشن بافت زیر ملتحمه بافت توموربه طور کامل با حفظ ملتحمه آزاد شد. پس از خارج سازی کامل تومور، ملتحمه بخیه شد:

109 بازدید

پاسخ دهید

We're glad you have chosen to leave a comment. Please keep in mind that comments are moderated according to our comment policy. Your email address is required but will not be published.