جراحی کلوبوم مادرزادی در کودک چهل روزه

جراحی کلوبوم مادرزادی در کودک چهل روزه

جراحی کلوبوم مادرزادی در کودک چهل روزه

جراحی کلوبوم مادرزادی

کودک چهل روزه با کلوبوم مادرزادی یا عدم تشکیل قسمتی از پلک بالا در سمت چپ که چشم باز می ماند و قرنیه در معرض خشک شدن بود پس از برداشتن قسمت تشکیل نیافته پلک که حاشیه نامنظمی داشت به صورت تمام ضخامت، ابتدا قسمت غضروفی پلک و سپس لبه پلک و در آخر پوست بازسازی شد و از آنجا که مقدار دیفکت کمتر از سی درصد بود ترمیم به صورت اولیه انجام شد و نیاز به چرخاندن فلپ نبود .

109 بازدید

پاسخ دهید

We're glad you have chosen to leave a comment. Please keep in mind that comments are moderated according to our comment policy. Your email address is required but will not be published.