تومور چشم در کودک ۵ ماهه

تومور چشم در کودک ۵ ماهه

تومور چشم در کودک ۵ ماهه

تومور چشم

کودک پنج ماهه با بیرون زدگی چشم راست با فشار به عصب بینایی پس از برش ملتحمه و از طریق پشت پلک و دسترسی به تومور، تومور به طور کامل برداشته شد و قسمت کیستیک که عمده تومور را تشکیل میداد و به صورت تخلیه مایع در فیلم دیده میشود کامل خارج گردید و چشم به عقب رفت. علت عقب رفتن چشم تحلیل چربی های داخل کاسه چشم ناشی از فشار تومور به چربیها بود.

109 بازدید

پاسخ دهید

We're glad you have chosen to leave a comment. Please keep in mind that comments are moderated according to our comment policy. Your email address is required but will not be published.