جراحی تومور اربییت ( tumor orbit ) و گسترش آن تا نزدیکی مغز

جراحی تومور اربییت ( tumor orbit ) و گسترش آن تا نزدیکی مغز

جراحی تومور اربییت ( tumor orbit ) و گسترش آن تا نزدیکی مغز

تومور بزرگ کاسه چشم

تومور بزرگ کاسه چشم بالای کره چشم که در سرتاسر عمق کاسه چشم تا نزدیک مغز گسترش پیدا کرده بود و منجر به بیرون زدگی چشم و پتوز( افتادگی پلک) و محدودیت حرکت چشم راست شده بود. با توجه به اینکه ماهیت تومور نامشخص بود، جهت تهیه بیوپسی از تومور برش از شیار پلکی داده شد، بعد از دایسکشن و رسیدن به لبه فوقانی اربیت، بافت تومور نمایان شد. با آزادسازی چسبندگی های تومور از اطراف بخشی از تومور خارج شد و جهت تشخیص بافتی ارسال شد. با توجه به اینکه درآوردن تومور به طور کامل تا عمق کاسه چشم می توانست بینایی بیمار را تخریب کند و در عین حال تأثیری هم در پیش آگهی بیمار نداشته باشد، کل تومور خارج نشد. اما با خارج شدن بخشی از تومور با کاهش تعداد سلولهای باقیمانده، جواب تومور به ادامه درمان از جمله شیمی درمانی یا رادیوتراپی در صورت لزوم، بهتر خواهد بود:

109 بازدید

پاسخ دهید

We're glad you have chosen to leave a comment. Please keep in mind that comments are moderated according to our comment policy. Your email address is required but will not be published.