تومور بزرگ در دیواره داخلی اربیت

تومور بزرگ در دیواره داخلی اربیت

تومور بزرگ در دیواره داخلی اربیت

تومور اربیت

تومور بزرگ در مجاورت دیواره داخلی اربیت چپ که باعث رانده شدن کره چشم و محتویات اربیت به سمت جلو و خارج شده است. حالت پف ناقرینه در پلک بالا در سمت چپ مشهود است. از طریق برش ملتحمه در مسیر ترنس کارونکل وارد کاسه چشم شدیم و پس از دایسکشن بافت نرم اطراف تومور، خارج سازی بافت تومورال به طور کامل انجام شد و در پایان نیز نیاز به بخیه در محل برش نبود:

109 بازدید

پاسخ دهید

We're glad you have chosen to leave a comment. Please keep in mind that comments are moderated according to our comment policy. Your email address is required but will not be published.