تومور بدخیم در کاسه چشم یک کودک

تومور بدخیم در کاسه چشم یک کودک

تومور بدخیم در کاسه چشم یک کودک

تومور بدخیم

کودک نازنینی با عود و گسترش تومور بدخیم در کاسه چشم چپ در حین شیمی درمانی، که بدلیل اثر فشاری تومور روی کره چشم، چشم به سمت پایین رانده شده بود. جراحی خارج سازی تومور از طریق شیار پلکی انجام شد:

109 بازدید

پاسخ دهید

We're glad you have chosen to leave a comment. Please keep in mind that comments are moderated according to our comment policy. Your email address is required but will not be published.