تومور بزرگ غده اشکی در کاسه چشم در آقای ٣٠ ساله

تومور بزرگ غده اشکی در کاسه چشم در آقای ٣٠ ساله

تومور بزرگ غده اشکی در کاسه چشم در آقای ٣٠ ساله

تومور غدد اشکی

تومور بزرگ غده اشکی در کاسه چشم در آقای ٣٠ ساله که باعث خوردگی استخوان، بیرون زدگی و جابجایی کره چشم شده بود. تومور پس از برش در شیار پلکی و ورود به کاسه چشم و آزادسازی تمام چسبندگیها از بافت نرم و استخوان، به طور کامل خارج شد و محل برش سچور شد:

109 بازدید

پاسخ دهید

We're glad you have chosen to leave a comment. Please keep in mind that comments are moderated according to our comment policy. Your email address is required but will not be published.