ترمیم پارگی پلک در کودک ۳ ساله

ترمیم پارگی پلک در کودک ۳ ساله

ترمیم پارگی پلک در کودک ۳ ساله

ترمیم پارگی پلک

کودک سه ساله که بدلیل پارگی پلک که قبلا ترمیم شده بوده اما به دلیل چسبندگی های ایجاد شده ، چشم چپ کودک بسته نمیشد و قرنیه در معرض زخم شدگی و آسیب بود. جهت اصلاح، بافت اسکار به طور کامل برداشته شد، برشهای متعدد زد پلاستی(Z-plasty) ایجاد شد ، جابجایی فلپهای زد(Z) انجام شد و پوست با به حداقل رساندن تنشن بافتی سچور شد. در پایان چشم کودک کاملا بسته شد:

 

109 بازدید

پاسخ دهید

We're glad you have chosen to leave a comment. Please keep in mind that comments are moderated according to our comment policy. Your email address is required but will not be published.