تومور های چشمی

تومور های چشمی

تومور های چشمی

ضايعات پلك و حدقه می توانند به صورت خوش خیم و یا بد خیم باشند. در حدقه اين ضايعات مي توانند با منشاء عصب، عروق، غدد اشكي و بافت لنفوم باشند و يا از سينوسها ، مغز و ديگر ساختمانهاي مجاور وارد حدقه مي شوند.

 در پلك ضايعات از پوست و غدد چربي منشاء دارند.

 

109 بازدید

پاسخ دهید

We're glad you have chosen to leave a comment. Please keep in mind that comments are moderated according to our comment policy. Your email address is required but will not be published.